×
×

Toàn bộ bảng lương chính thức của công chức, viên chức từ 1/7/2024: Cao nhất hơn 23 triệu, chi tiết từ loại A đến loại C

Vậy là sau bao tháng ngày chờ đợi, bảng lương mới chính thức của công chức, viên chức từ 1/7/2024 đã được công bố. Cụ thể từng loại sẽ tăng bao nhiêu đều có chi tiết hết trong bảng lương. Thông tin này đã được báo chí chính thống đăng tải rồi. Mình chia sẻ lại chi tiết trong bài viết bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!

Cụ thể, theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội chính thức phê chuẩn việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bãi bỏ thì thực hiện từ ngày 1/7/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Chi tiết bảng lương mới của công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024 được thể hiện trong các bảng như sau:

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnhhình ảnhhình ảnh

Các loại tiền lương được tăng từ 1/7/2024

Lương tối thiểu vùng tăng 6%

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vừa được thông qua ngày 29/6, mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1/7.

Theo mức tăng bình quân 6%, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng), Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Từ ngày 1/7/2024, Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng; mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6%.

Mức lương tối thiểu/giờ cũng tăng tương ứng 6%. Cụ thể, mức lương tối thiểu theo giờ mới của vùng 1 là 23.800 đồng/giờ, vùng 2 là 21.200 đồng/giờ, vùng 3 là 18.600 đồng/giờ, vùng 4 là 16.600 đồng/giờ.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% là cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến kéo dài đến hết năm 2024. Mức lương này được đánh giá là cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Mức lương cơ sở tăng thêm 30%

Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc điều chỉnh tiền lương đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương như: Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. Các cơ quan này phải tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp trước ngày 31/12/2024; thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV ngày 29/6, từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Trong thời gian chưa sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện như sau: Từ ngày 1/7/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6 năm 2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Lương hưu tăng 15%

Từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6 năm 2024) được điều chỉnh tăng 15%.

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp người có công và trợ cấp xã hội tăng 35-38%

Từ ngày 1/7, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp được điểu chỉnh tăng từ 2.055.000 đồng/tháng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%). Mức chuẩn mới sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội cũng tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%). Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác cho các đối tượng bảo trợ xã hội./.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News