×
×

Từ 1/7/2024: Bảng lương chi tiết của giáo viên các cấp sau khi tăng lương cơ sở lên 2.34 cụ thể là bao nhiêu?

Lương viên chức giáo viên được tính bằng công thức nào?

Căn cứ Thông tư 10/2023/TT-BNV thì tiền lương viên chức giáo viên hiện nay được tính bằng công thức sau đây:

Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Lưu ý: Việc tính lương dựa trên công thức nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp của viên chức giáo viên.

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 theo Kết luận 83?

Ban chấp hành Trung ương mới đây đã ban hành Kết luận 83-KL/TW năm 2024 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, Bộ Chính trị đã có những kết luận về nội dung cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Theo đó, việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện; đồng thời, phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để trình Trung ương xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Từ tình hình trên và căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương khu vực công theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi. Theo đó sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) kể từ ngày 01/7/2024.

Căn cứ Thông tư 10/2023/TT-BNV thì tiền lương giáo viên là viên chức hiện nay được tính bằng công thức

Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Do đó, sẽ có sự thay đổi trong bảng lương của giáo viên các cấp kể từ ngày 1/7/2024, cụ thể như sau:

* Bảng lương Giáo viên mầm non

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (tương đương viên chức loại A2, A1, A0).

(Một phần bảng lương giáo viên mầm non từ 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2.34 triệu/tháng)

* Bảng lương Giáo viên tiểu học

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên tiểu học được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 – nhóm A2.1; loại A2 – nhóm A2.2 và loại A1).

(Một phần bảng lương giáo viên tiểu học từ 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2.34 triệu/tháng)

* Bảng lương Giáo viên trung học cơ sở

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 – nhóm A2.1; loại A2 – nhóm A2.2 và loại A1).

(Một phần bảng lương giáo viên trung học cơ sở từ 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2.34 triệu/tháng)

* Bảng lương Giáo viên trung học phổ thông

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương giáo viên trung học phổ thông được xếp theo 3 hạng 1, 2, 3 (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 – nhóm A2.1; loại A2 – nhóm A2.2 và loại A1).

(Một phần bảng lương giáo viên trung học phổ thông từ 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2.34 triệu/tháng)

Lưu ý: Tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.

Xem chi tiết đầy đủ toàn bộ bảng lương giáo viên các cấp từ 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2.34 triệu/tháng:  Tải về

Xem thêm: Từ 1/7/2024 hoàn thiện chế độ nâng lương cho đối tượng nào theo Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị?

Toàn bộ bảng lương từ 1/7/2024 của CBCCVC và LLVT sẽ được thay thế lương cơ sở theo Kết luận 83-KL/TW thành 2,34 triệu có đúng không?

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 theo Kết luận 83?

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 theo Kết luận 83? (Hình từ Internet)

Mức lương cơ sở dùng để làm gì?

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định:

Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News