×
×

Từ nay đến hết năm 2024, bị thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường bằng sổ đỏ? Nắm rõ để không bị thiệt

Luật Đất đai 2024 quy định về “Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân” tại Điều 96.

Luật Đất đai 2024 quy định về “Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân” tại Điều 96.Trong trường hợp đất nông nghiệp nằm trong khu quy hoạch, Nhà nước sẽ thu hồi để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội. Vậy, gia đình đó sẽ được bồi thường như thế nào và có được hỗ trợ gì khác không?

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp, nông dân được bồi thường thế nào?

Luật Đất đai 2024 quy định về “Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân” tại Điều 96.

Cụ thể, theo luật quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 (quy định về “Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”) của Luật này thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.\
Bị thu hồi đất nông nghiệp, nông dân được bồi thường theo quy định

Bị thu hồi đất nông nghiệp, nông dân được bồi thường theo quy định

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường về đất nông nghiệp được quy định như sau:

– Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức quy định tại Điều 176 (quy định về “Hạn mức giao đất nông nghiệp”) và Điều 177 (quy định về “Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân”) của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

– Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, nếu diện tích đất thu hồi đủ điều kiện được bồi thường theo Luật Đất đai quy định thì người dân sẽ được Nhà nước bồi thường bằng các hình thức như: Bồi thường bằng đất nông nghiệp khác hoặc bằng tiền, bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc cũng có thể là nhà ở.

Một số sự hỗ trợ từ Nhà nước khi thu hồi đất nông nghiệp
Trong trường hợp bị thu hồi đất, các gia đình sẽ nhận được các biện pháp hỗ trợ dưới đây.

Trong trường hợp bị thu hồi đất, các gia đình sẽ nhận được các biện pháp hỗ trợ dưới đây.

Căn cứ theo Điều 108, Luật Đất đai 2024, trong trường hợp bị thu hồi đất, các gia đình sẽ nhận được các biện pháp hỗ trợ gồm:

– Hỗ trợ ổn định đời sống; Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; Hỗ trợ di dời vật nuôi; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm;

– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 111 (quy định về “Bố trí tái định cư”) của Luật này; Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời theo quy định tại khoản 3 Điều 105 (quy định về “Trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất”) của Luật này.

Điều 108, Luật Đất đai cũng nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự án cụ thể. Việc hỗ trợ cho các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được Chính phủ quy định chi tiết.

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. Luật Đất đai mới quy định chi tiết các trường hợp này tại điều 109.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News